Kina header 4K.jpg

Fagområder

Det juridiske faget er i konstant utvikling, spesielt med tanke på hvor mye mindre verden blir gjennom tettere internasjonalt samarbeid, både på offentlig og privat plan. Vi ønsker å tilby bistand som dekker flere fagområder, men som et lite advokatfirma kjenner vi også våre begrensninger, og holder fokuset på dette.

Nedenfor finner du en oversikt over de fagområder vi normalt bistår med, men har du juridiske spørsmål som faller litt utenfor dette så ta gjerne kontakt for en uforpliktende introduksjon.

 

Næringslivet

 

Amerikansk rett

Som ett av veldig få norske advokatselskap har vi advokat med advokatbevilling i USA (New York), og garantert det eneste som henvender seg mot SMB-markedet. USA har et rykte for å være et land som kan være vanskelig å forholde seg til i juridiske spørsmål, noen går så langt som å kalle det et minefelt. Ryktet er dels fortjent og dels blåst ut av proporsjoner, men skal du inngå kontrakter med amerikanske aktører, enten det er på kundeside eller leverandørside, så kan det være en god forsikring å få en gjennomgang av noen som kjenner til særegenhetene og risikomomentene. Primært bistår vi her med kontraktsrettslige spørsmål, men kan også være behjelpelige med stiftelse og drift at datterselskaper og andre governance-funksjoner som hører til. 

I nyere tid så har den viktigste delen av å forholde seg til amerikansk juss vært å ha oversikt over deres mange sanksjonsprogrammer mot både stater og individuelle aktører, og de amerikanske sanskjoner er vidtrekkende. Spesielt gjelder dette deres "Secondary Sanctions" som i stor grad vil omfatte nesten alle bedrifter i verden, så lenge man har hatt noen som helst kontakt med USA. Gjort èn transaksjon i USD? Godt nok for USA til at man faller inn under deres sanksjonsregler. 

Arbeidslivet

De fleste utfordringer innen arbeidslivet kan bedriften håndtere selv, men der hvor det er behov for bistand eller kontrollfunksjoner kan vi trå inn. Ofte kan dette gjelde i forbindelse med utforming av arbeidsavtaler, sikring av konfidensialitet, implementering av systemer som kan påvirke personvernet til ansatte, leverandører eller kunder, arbeidstvister i forbindelse med oppsigelse, og mangt annet. Hvorvidt dere trenger bistand til megling, tvisteløsning eller kun rådgivning så stiller vi opp. 

Compliance og Risikohåndtering​

Det skal godt gjøres å drive bedrift og ikke ha et forhold til compliance i disse dager. Både fra offentlig hold og privatrettslig hold er det blitt et mangfold av regelverk man skal forholde seg til, enten det er hvitvaskingsbestemmelser for kunder man har et finansielt forhold til eller om det dreier seg om ISO-sertifiseringer for produksjonsbedrifter. 

Lovgivningen som regulerer virksomheter er omfattende og komplisert, og utviklingen tilsier at det fortsetter i den retningen. Vi kan tilby bistand til risikovurderinger, implementeringsprosjekt, utvikling av interne og eksterne retningslinjer, med mer. Siden dette fagområdet er nesten ubegrenset må det gjøres en sak-for-sak vurdering om vi kan bistå, så ta gjerne kontakt for en uforpliktende introduksjon. 

Fast eiendom

Innen fast eiendom kan vi bistå med rådgivning og avtaleutforming for leieavtaler, festeavtaler, overdragelser og utviklingsprosjekter. Vi har god erfaring med å bistå industrielle aktører med etablering og utvikling av næringsvirksomhet, for eksempel industrielle verk og pukkverk. 

Vi har advokat med eiendomsmeglerbevilling, og kan utføre meglertjenester på timesbasis. 

Immaterialrett

For dagens bedrifter blir det bare viktigere og viktigere å beskytte sin kunnskap og teknologi, enten det er snakk om KNOWHOW, varemerker, opphavsrett eller patenter. De fleste bedrifter begynner dette arbeidet for sent i prosessen - det er viktig å ha riktig rammeverk og avtaleverk på plass før man i det hele tatt begynner å kontakte potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Når katten er ute av sekken er det vanskelig å få den tilbake igjen. Vi kan også tilby bistand på vurdering mot eksisterende IP for å avgjøre om man er i potensiell konflikt med eksisterende rettigheter. I tillegg må man aktivt vurdere hvilke markeder man ønsker å ha primær beskyttelse for sine rettigheter. 

For patentsøknader vil man samarbeide med erfarne patentagenter. 

Kina

Kina er utrolig viktig for mange norske bedrifter, og de fleste føler seg nok trygge på at dette kommer til å fortsette i overskuelig fremtid. Vi kan tilby begrenset bistand på områder slik som etablering av WFOE, governance av eksisterende selskap og en del annen rådgivning rundt forhold som må tas seriøst om man skal bedrive virksomhet i Kina. Det finnes fallgruver her man ikke nødvendigvis trenger forholde seg til i de fleste andre internasjonale forretningsmarkeder. 

Der hvor lokal juridisk bistand er nødvendig har vi samarbeidspartner i Hong Kong og Beijing hvor vi vil koordinere arbeidet fra Norge. 

Kontraktsrett

Avtalefriheten er et grunnleggende prinsipp i norsk rett, og utgjør grunnmuren i forretningslivet. Både rent praktisk og prinsipielt så er kontraktsretten det viktigste fagområdet for moderne bedrifter, og dette er et område hvor vi kan bidra fra A til Å, enten det gjelder utforming av arbeidsavtaler, vurdering av leverandør- og kundeavtaler, fabrikasjonskontrakter eller avtaler for å sikre immaterielle rettigheter ved utviklingsprosjekt, m.m. 

Vi har en praktisk holdning til avtaler, og vil ikke dytte frem kompliserte skreddersydde avtaler der klienten for eksempel vil være godt dekket av eksisterende standardavtaler.

Tvisteløsning ved voldgift er mer og mer vanlig i kontraktsrelaterte tvister, og med vår internasjonale kompetanse er vi godt egent til å bistå i både forhandlinger og tvisteløsninger i dette området.

Spesielt godt kjent er vi med leverandørsegmentet til olje- og gassindustrien, samt skipsindustrien. 

Miljø og det grønne skiftet

Hvorvidt miljø utgjør sitt eget fagområdet i jussen eller om det er en grønn tråd som gjennomsyrer alle fagområdene kan man diskutere lenge, men en unektelig sannhet er at miljøhensyn har hatt en eksplosiv vekst innen alle industrier de senere årene, og vi vet alle at dette er en trend som kommer til å fortsette. 

Enten det dreier seg om internasjonale regler for rensing av ballastvann, dyrevelferdshensyn ved fiskeoppdrett eller forrurensningskrav ved etablering av industriaktivitet så kan vi bistå som rådgiver i den prosessen ditt selskap står i. Således kan vi også bistå med gjennomføring av ESG-revisjoner og lignende. 

Personvern

Personvern har, spesielt takket være GDPR, gått fra å være en fotnote i de fleste selskapers governance til å nå være et sentralt punkt som ofte skremmer mer enn å innby til forbedringer. Dagens regelverk stiller særdeles strenge krav til håndtering av persondata, og riset bak speilet er ikke ubetydelig når man ser at brudd på GDPR-reglene kan medføre bøter opp til €20 millioner eller 4% av årsomsetningen. Vi har allerede sett flere million-bøter ilagt til norske selskaper og offentlige organer. 

Selskapsrett

Selskapsrett er det fagområdet som er minst like grunnleggende som kontraktsretten i norsk næringsliv. Det aller meste av virksomhet i Norge utføres av selskaper, og det er nok ingen virksomheter i Norge som ikke på et eller annet tidspunkt har hatt en utfordring de trenger rådgivning til i dette området. En av grunnene til at man ser svært korte vedtekter i norske selskap er ofte at man har en utførlig aksjonæravtale som ligger i bakgrunnen, og da er det viktig at denne avtalen er riktig snekret sammen. 

Vi kan her bistå med et vidt spekter av tjenester, fra rådgivning rundt omstrukturering, fusjoner og fisjoner, kapitaløkninger, overdragelser, stiftelse av selskaper og også mer governance-relaterte oppgaver slik som bistand til styrearbeid, generalforsamlinger, rapporteringer til foretaksregisteret, m.m. 

 
 

Privatmarkedet

Arbeidsrett

Et arbeidsforhold går ikke alltid som planlagt, ei heller for arbeidstaker, og vi bistår gjerne på denne siden av bordet også. Man tenker ofte på oppsigelsesprosesser når man tenker advokat og arbeidsforhold, men det kan være mange andre forhold hvor det er nyttig med advokatbistand, noen ganger helt fra det tidspunktet man blir fremlagt en arbeidsavtale ved nyansettelse. 

Har du et spørsmål rundt arbeidsforholdet ditt som du er usikker på om vi kan bistå med, ta kontakt for en uforpliktende introduksjonsprat, så finner vi raskt ut av dette. Dersom du er fagorganisert er det meget sannsynlig at du har rett på advokatbistand fra ditt fagforbund. 

Familierett

Samboerforhold og ekteskap har i norsk lov blitt mer og mer sidestilt, men det er alikevel viktige forskjeller i partenes rettigheter, og vi bistår gjerne med utforming av samboeravtaler, samt ektepakter og andre forhold knyttet til inngåelse eller opphør av familiære forhold.

Arveretten er en av grunnpillarende i familieretten, og vi kan bistå med en rekke tjenester, slikt som å lage et testamente, utforme fremtidsfullmakter, bistå ved privat skifte at dødsbo, utforming av arvepakter eller hjelpe til med å sørge for at forskudd på arv blir gjort på en måte som holder vann også for fremtiden. 

Fast eiendom

Kjøp og salg, eller sågar utleie, av fast eiendom kan være minst like viktig for privatpersoner som det er for næringsaktører. Mange vil ofte føle seg litt overveldet av kontraktsutkast de får forelagt, spørsmål knyttet til plan- og bygningsloven ved endringer eller oppføring av bolig, m.m., og vi bistår gjerne som rådgiver i disse prosessene. 

Vi har advokat med eiendomsmeglerbevilling, og kan bistå med meglertjenester på timesbasis. 

Kjøpsrett

Ikke overraskende så oppstår mange rettsvister i Norge som følge av uenighet rundt kjøp, både før og etter inngåelse. I Norge står forbrukerne godt beskyttet, men selv der hvor man har retten på sin side er det ikke alltid like enkelt å få håndhevet denne retten. Mange næringslivsaktører av det mindre seriøse slaget har erfart at man kan slippe unna mye ansvar ved å være en vanskelig forhandlingsmotpart. 

Hvorvidt du trenger bistand i en tvist mot en næringsselger som ikke oppfyller sine plikter etter forbrukerkjøpsloven eller du skal legge betydelige ressuser i kjøp av et uforutsigbart objekt som for eksempel konkurransehester så bistår vi gjøre for å lette prosessen, og kvalitetssikre kjøpet så godt som det lar seg gjøre.

Kontakt
Advokat Norum AS

Kontakt oss

Besøk:       Slemmestadveien 416A, 1390 Vollen

E-post:       post@norum.law
Telefon:     (+47) 66 90 00 60

 

Trykk her for kart

Send oss gjerne en e-post:

Takk for at du tar kontakt med oss!

 
Back to Top